Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu je společnost

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Česká republika
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně B3137
IČO: 25582518
DIČ: CZ25582518

(dále jen „prodávající“).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a k provozování tohoto internetového obchodu na webové stránce umístěné na internetové adrese www.metrazove-koberce.cz nebo www.metrazovekoberce.cz nebo www.kobercenejennavystavy.cz nebo koberce.bvv.cz (dále jen „internetový obchod“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) a upravují, vymezují, specifikují a určují práva a povinnosti, které vzniknou mezi společností Veletrhy Brno, a.s., jako prodávajícím, a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) při uzavírání kupních smluv prostřednictvím tohoto internetového obchodu a tvoří součást každé jednotlivé kupní smlouvy. Realizací objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Závazné jsou obchodní podmínky platné v době učinění objednávky, pokud není v jednotlivé smlouvě individuálně uvedeno něco jiného. Žádným ustanovením těchto obchodních podmínek není omezena možnost prodávajícího uzavřít jednotlivou smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, kdy tyto mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Kupující se s ohledem na ustanovení právní úpravy odlišuje na kupujícího – spotřebitele a kupujícího – podnikatele. Spotřebitelem se dle zákona rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (v daném případě s prodávajícím) nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem se rozumí osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, příp. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Na kupujícího – podnikatele se nevztahují ujednání obchodních podmínek, která upravují práva a povinnosti kupujícího – spotřebitele. 

V případě, že na základě kupní smlouvy a/nebo objednávky dojde ke sjednání odlišných ustanovení od těchto všeobecných obchodních podmínek, mají takto sjednaná ustanovení přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Internetový obchod obsahuje přehledný, informativní seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji přes tento internetový obchod. U zboží je uvedena cena zboží včetně DPH a související poplatky. Nabídky zboží v internetovém obchodě jsou informativního charakteru a jsou nezávazné, prodávající není povinen uzavřít konkrétní kupní smlouvu ohledně poptávaného zboží.

Objednávku zboží prodávajícího činí kupující vyplněním/vložením údajů do objednávkového formuláře. Objednávka kupujícího, obsahující veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti, je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně podmínek pro případné uplatňování práv z vadného plnění a práv z poskytnuté záruky prodávajícím (reklamační podmínky), a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s jejich plným zněním seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet či jiným sjednaným způsobem vrácena, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3) Cena, způsoby úhrady

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku jeho objednání. Kupující je povinen spolu s cenou zboží prodávajícímu také uhradit náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Prodávající je oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny zboží a nákladů na balení a dodání zboží před předáním zboží k přepravě zvolenému dopravci. Daňový doklad prodávající předá, případně odešle v jednom balíku společně se zbožím, nedohodnou-li se strany odlišně.

Způsob úhrady může kupující zvolit před výběrem způsobu dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

4) Druhy dopravy zboží a doručování:

Způsob dopravy zboží určuje prodávající, není-li tato možnost dána kupujícímu při objednávání zboží. V případě, že kupující požaduje jiný způsob dopravy zboží, než umožňuje prodávající, je povinen nést riziko poškození zboží a uhradit případné dodatečné náklady spojené s takovým, na základě jeho požadavku zvoleným a s prodávajícím individuálně sjednaným způsobem dopravy.

Kupující je povinen převzít zboží při jeho dodání na místě jím určené v objednávce, prodávající je současně povinen zboží na takto určení místo dodat.

Doručení přepravcem

Cena za doručení zboží přepravní firmou je stanovena dle aktuálního a platného ceníku zvolené přepravní firmy, které jsou veřejné dostupné.  V případě, že nebude kupující na uvedené doručovací adrese zastižen, bude mu objednané zboží opětovně doručováno a/nebo uloženo k vyzvednutí dle podmínek zvolené přepravní firmy.  Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad tyto neprodleně sdělit dopravci. V případě porušení obalu, které by mohlo nasvědčovat neoprávněnému vniknutí do zásilky, nemusí kupující balík od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka splňovala podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení zásilky či jejího obalu nebude prodávajícím brán zřetel.

Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5) Odpovědnost za vady, záruka, reklamační řád

Obecná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady zboží či záruční odpovědnosti prodávajícího se řídi příslušnými právními předpisy, zejména dle ust. §§ 1914-1925, §§ 2099 – 2117 a §§ 2161 a násl. NOZ.

Prodávající odpovídá kupujícímu za skutečnost, že dodané zboží nemá vady.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, e-mail, fax) nebo osobně, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Nejlépe tak, že písemnou reklamaci přiloží kupující spolu s kopií dokladu o koupi zboží a se zbožím a to vše zašle na adresu provozovny prodávajícího běžným balíkem nebo výše uvedené listiny a zboží doručí osobně prodávajícímu na adresu:

Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 647 00 Brno

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení (i e-mailem) o tom, že byla reklamace kupujícím uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající nepřebírá balíky na dobírku. Po vyřízení reklamace prodávající písemně kupujícímu sdělí způsob vyřízení reklamace, době trvání reklamace, informace o provedení opravy, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Ustanovení dle tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Zvláštní ustanovení týkající se odpovědnosti za vady u kupujícího-spotřebitele

Prodávající odpovídá, že v době kdy kupující – spotřebitel zboží převzal

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se nějaká výše uvedená vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na náklady prodávajícího věc původně dodanou.

Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

6) Odstoupení od smlouvy kupujícího - spotřebitele

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a)    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c)    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje, a to písemně na adresu:

Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 647 00 Brno

Odstoupení je účinné ke dni doručení písemného odstoupení prodávajícímu. Nevyplyne-li jinak, je písemné odstoupení doručené třetím dnem od odeslání zásilky poštou.

Kupující může odstoupit i zasláním e-mailu na pnovackova@bvv.cz

V případě odstoupení je kupující povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v NOZ.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než prodávajícím na výběr daný způsob dodání zboží, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, tudíž pak kupujícímu vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v ust. § 1837 NOZ nelze odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Do doby převzetí zboží kupujícím je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i prodávající. V takovém případě vrátí případná finanční plnění kupujícího bez zbytečného odkladu, a to stejnou formou, jakou bylo kupujícím plněno.

7) Bezpečnost, ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a/nebo objednávky.

Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě automatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě, že kupující nesouhlasí se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku, je povinen neprodleně doručit písemný nesouhlas prodávajícímu.

8) Další práva a povinnosti stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1756 odst. 2 občanského zákoníku.

9) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno písemně jinak.

V případě sporu se strany zavazují přistoupit přednostně k mimosoudnímu smírnému řešení. Smluvní strany dále sjednávají, že jejich obchodní vztah se řídí právem České republiky a všechny spory budou rozhodovány českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z obecně závazných právních předpisů.

Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné či neúčinné nebo se neplatným či neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení, ani jejich účinnost. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.